پودر گاسترو فیکس Gastro-Fix برند Fasca ـ 250 گرم

۲۰,۶۰۰ تومان

شربت آنتی رفلاکس بی Anti Reflux B برند باریج اسانس 120 میل

۴۵,۰۰۰ تومان

شربت سگانوز Sega Nose برند سلامت گستر آرتیمان 200 میل

۵۲,۰۰۰ تومان

شربت گرایپ میکسچر Gripe Mixture برند مینو دارو 120 میل

۱۱,۰۰۰ تومان

شربت گرایپ واتر Gripe Water دینه 120 میل

۸,۰۰۰ تومان

شربت لاکساپلاس Laxa Plus برند باریج اسانس 120 میل

۳۹,۰۰۰ تومان

قطره ColicEZ برند Vitane ـ 30 میل

۲۳,۰۰۰ تومان

قطره Easy Col Baby برند AEI24 ـ 15 میل

۲۱۵,۴۰۰ تومان

قطره رفرش Refrsh برند اهورا دارو 60 میل

۲۲,۰۰۰ تومان